صفحه اصلی
معرفی سازمان
قوانین ودستور العملها
همایش و باز آموزی
ارتباط با ما

مجموعه قوانین ومقررات مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشکی (بازآموزی)

   قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشورمصوبه 1/3/1375  مجلس شورای اسلامی

 ماده 1- به منظور ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي جامعه پزشكي كشور ، وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي موظف است از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به آموزش مداوم   جامعه پزشكي كشور( پزشك ، دندانپزشك ، دكتر داروساز، دكتراي حرفه اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي ) با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و برگزاري و ارزشيابي آموزش مداوم جامعه پزشكي، در طول هر پنج سال اقدام نمايد.تبصره 1- مدت شركت مشمولان موضوع اين ماده در دوره هاي نظري و عملي آموزش مداوم علوم پزشكي ، جزء سوابق خدمتي آنها محسوب ميشود.تبصره 2- دانشگاهها و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و انجمن هاي علمي تخصصي با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است همه ماهه تازه هاي علوم پزشكي را از طريق نشريه اي كه با دريافت هزينه هاي مربوط در اختيار شاغلان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي و حرف وابسته موضوع اين ماده قرار مي دهد. به اطلاع جامعه پزشكي كشور برسانند.تبصره 3- كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند مامايي ، توانبخشي ، فيزيوتراپي , ساخت اندام مصنوعي و ساخت عينك طبي ارايه مي نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – موظف به شركت دردوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز يا پروانه كارآنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره هاست.تبصره 4- كليه اقشار پرستاري بالاتر از فوق ديپلم براي ارتقا و ارزشيابي موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا و ارزشيابي آنان ، منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره هاست.

  ماده2- به منظور برنامه ريزي و هماهنگي در امر آموزش مداوم جامعه پزشكي تحت پوشش هردانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مستقل ، شورايي به نام شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود.

   1- رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي كه رياست شورا را بر عهده دارد.

   2- رئيس سازمان نظام پزشكي در مركز استان يا شهرستان مربوطه يا نماينده وي.

   3 - معاون آموزشي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي .

  4  - معاون درمان و داروي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي.

  5 - معاون بهداشتي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي.

  6- رئيس مركز توسعه آموزش دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي.

  7- دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي به انتخاب رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي

   8  - رئيس دانشكده رشته مربوط در دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي حسب مورد.تبصره – شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقل مي توانند به منظور برنامه ريزي دقيق ، گروههاي تخصصي برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي را حسب مورد تشكيل دهند.

  ماده 3- به منظور ايجاد هماهنگي لازم در امر برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور و   نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آن ، شورايي به نامه شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود:

   1 - وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شوراي عالي را برعهده دارد.

   2 - رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.

  3- معاون آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه سمت دبيري شورا را بر عهده     دارد.

  4- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

 5- رئيس اداره بهداشت و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح.

 6- سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي به انتخاب وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي.

7- دو نفر از كادر پزشكي با معرفي كميسيون بهداري و بهزيستي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

8- مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور.

9 -  معاون درمان و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.تبصره 1- در آن تعـداد از استانهـاي كشور كه بيش از يك دانشگاه عـلوم پزشكي وجود دارد، شوراي عالي مي تواند مسئوليت اجراي آموزش مداوم جامعه پزشكي آن استان را بين دانشگاههاي ياد شده تقسيم نمايد.تبصره 2- شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي موضوع اين ماده موظف است دستورالعمل هاي اجرايي لازم را در چهار چوب اين قانون تهيه و به شوراهاي هماهنگي و برنامه ريزي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوط ابلاغ نمايد. دستورالعمل هاي ياد شده ، براي شوراهاي دانشگاهها و دانشكده هاي سراسر كشور و مشمولين اين قانون لازم الاجرا است .

 ماده 4- كليه افراد مشمول اين قانون موظفند:

 1- در زمان صدور يا تمديد اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته مانند  پروانه تاسيس مطب ، پلي كلينيك ، بيمارستان ، آزمايشگاه ، راديولوژي و داروخانه و دفتر كار، ارزشيابي و ارتقاء اقشار پرستاري ، گواهي شركت در دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي مربوط را كه تا آن زمان شامل فرد مي شود، ارايه نمايند.

  2-  در زمان استفاده از خدمات و تسهيلات پيش بيني شده براي رشته هاي گروه پزشكي و شاغلان   آنها گواهي شركت در دوره هاي فوق را ارايه نمايند. مصاديق اين تسهيلات و امتيازات مربوط بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.تبصره 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است هر پنج سال يك بار نسبت به تمديد پروانه اجازه فعاليت موضوع بند (1) اين ماده اقدام نمايد و از تمديد پروانه فعاليت آن عده از مشمولان موضوع اين قانون كه بدون عذر موجه در اين گونه فعاليتها شركت ننموده اند ، خود داري كند.تبصره 2- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در مورد تسهيلات و امتيازات مندرج در بند (2) اين ماده براي آن عده از مشمولان موضوع اين قانون كه با عذر موجه در دوره هاي مربوط شركت ننموده اند ، مقرراتي را در آئين نامه اجرايي پيش بيني نمايد.تبصره 3- موجه بودن عذر عدم شركت هر فرد، با نظر مراجع تشخيص و تطبيق عذر موجه است . مصاديق عذر موجه در آئين نامه اجرايي پيش بيني مي شود.

 ماده 5- اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون هر سال توسط شوراي عالي آموزش  مداوم جامعه پزشكي برآورد و در لايحه بودجه سالانه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد مي گردد. منابع تامين اين اعتبارات به شرح زير است :

 الف –  يك درصد (1%) فروش شركتهاي داروئي ( توليدي و توزيعي ) كشور.

 ب – حق ثبت نام شركت كنندگان در فعاليتهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كه جزو درآمدهاي اختصاصي دانشگاه مي باشد ، پس از واريز به خزانه حداكثر ظرف يك ماه در اختيار دانشگاه يا دانشكده ذيربط قرار مي گيرد.

 ج – ساير منابع مانند كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي.تبصره 1- ميزان حداكثر حق ثبت نام در هر سال توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي براي كليه فعاليتهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي با در نظر گرفتن جميع جهات تعيين مي شود و براي كليه مراكز لازم الاجرا است .تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدي كه از منابع مقرر در بند (الف) اين ماده به دست مي آيد، به صورت كمك ، تحت رديف جداگانه اي در لايحه بودجه سال مربوط جهت اجراي برنامه ، پيش بيني و منظور نمايد.

  ماده 6- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول اجراي اين قانون است . وزارت ياد     شده موظف است حداكثر ظرف دو ماه ، آئين نامه اجرائي اين قانون را با همكاري سازمان نظام پزشكي تهيه و براي تصويب به هيات وزيران پيشنهاد كند.

 ماده 7- كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

  قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ دوازدهم  ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ   1/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

علي اكبر ناطق نوري

 رئيس مجلس شوراي اسلامي

آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

هيات وزيران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 6565 مورخ 2/7/1375 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده (1) قانون ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است :

الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون .

ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.

ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و جلب مشاركت آنها.

د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي .

هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته .

ماده 2 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيلات لازم براي تحقق اهداف قانون را پيش بيني مي كند.

ماده 3- چگونگي كنترل و شركت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4)  به شرح زير تعيين مي شود:

1- پزشكان ، دندانپزشكان ، دكترهاي داروساز ، متخصصان علوم آزمايشگاهي ، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت ، يا پروانه تاسيس و مسئول فني موسسه از زمان فارغ ‌التحصيلي موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غير اين صورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره هاي آموزشي مطابق ضوابط ، اعتبار ندارد.

2- شاغلان حرف وابسته پزشكي نظير مامايي ، فيزيوتراپي ، ساخت اندام مصنوعي ، ساخت عينك طبي ، ليسانسهاي داروسازي ، توانبخشي ، دندانسازان تجربي و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – و اصلاحات بعدي آن نيز موظف به ارايه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند ، در غير اين صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط مي شود.

1- كليه اقشار پرستاري شاغل ليسانس و بالاتر كه مشمول قانون هستند ، براي ارتقاي گروه و ارزشيابي موظف به ارائه گواهي شركت در دوره هاي آموزش مداوم مربوط هستند.

2- صاحبان پروانه تاسيس و مسئول فني موسسات پزشكي ( بيمارستان ، درمانگاه ، مركز جراحي محدود و معين ، راديولوژي ، فيزيوتراپي ، طب هسته اي ، داروخانه ، آزمايشگاه و نظاير آن ) كه داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي ، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي باشند در هنگام اخذ پروانه يا تمديد پروانه خود – هر 5 سال يكبار موظف به ارايه گواهي آموزش مداوم هستند و تمديد پروانه ، منوط به ارايه گواهي آموزش مداوم مي باشد.تبصره 1- كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نياز به مجوز يا پروانه كار ندارند طبق قانون موظف به شركت در دوره هاي آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل مربوط را تنظيم و اجرا مي كند . براي اين گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني صادر مي شود.تبصره 2- چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در بخش خصوصي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تنظيم مي شود.

ماده 4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني مسئوليت اجراي ماده (3) اين آيين نامه را در هنگام صدور يا تمديد پروانه اشتغال مجوز دفتر كار و پروانه هاي تاسيس و مسئول فني بر عهده دارند.

ماده 5- مصاديق تسهيلات و امتيازهاي مندرج در بند (2) ماده (4) قانون – كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهي شركت كامل در دوره هاي آموزش مداوم هستند – عبارتند از : ماموريت در داخل و خارج كشور ، استفاده از سهميه دارو ، لوازم طبي و آزمايشگاهي ، امتيازهاي نوبت داروخانه و آزمايشگاه ، استفاده از تسهيلات بانكي ، شركت در امتحانات تخصصي ، استفاده از بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي .تبصره – شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي مجاز است هر (5) سال يكبار در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصاديق تسهيلات و امتيازها را تعديل ، اضافه يا كم كند.

ماده 6- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم ، عدم فعاليت حرفه اي فرد مشمول قانون است . مرجع تشخيص معذوريت بر اساس دستورالعملي كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي كند ، تعيين ميشود.

ماده 7- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، هم چنين بخشهاي خصوصي و ساير دستگاهها ، موظف به رعايت مفاد اين آئين نامه و ايجاد امكان شركت كاركنان مشمول قانون در دوره هاي آموزش مداوم هستند.

ماده 8- منابع پيش بيني شده در بندهاي " الف "، "ب " و " ج" ماده (5) تنها در زمينه اجراي آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده مي شود.تبصره – اعتبارات سالانه مورد نياز براي اجراي قانون در هر دانشگاه پيش بيني مي شود.

ماده 9- تعيين مقدار حق ثبت نام شركت كنندگان در برنامه هاي مختلف آموزشي ، با دريافت و بررسي نظرات دانشگاهها توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود.

ماده 10- كليه شركتهاي دارويي( توليدي و توزيعي) موظفند معادل يك در صد (1%) فروش خود را ( موضوع بند " الف " ماده (5) قانون) به طور جداگانه در فاكتورهاي فروش درج و مبالغ آن را در پايان هر ماه به حساب خزانه, كه از سوي خزانه داري كل بدين منظور تعيين و افتتاح مي شود , واريز كنند . شركتهاي ياد شده موظفند هنگام تقاضاي تسهيلات ارزي ، دريافت يارانه و سهميه هاي دارويي مدارك پرداخت (1%) فروش خود را به معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارايه كنند.تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هنگام رسيدگي مالياتي شركتهاي ياد شده ، برگ تسويه حساب يك در صد(1%) را بر اساس نمونه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شركت مربوط مطالبه يا فيشهاي واريزي به حساب خزانه داري كل را كنترل كند.

حسن حبيبي

معاون اول رييس جمهور

گزيده اي از ضوابط كلي اجراي برنامه هاي  آموزش مداوم جامعه پزشكي

الف - مشمولين قانون

ب - ميزان امتياز

ج - مقررات شركت در برنامه هاي آموزش مداوم

د - صدور يا تمديد پروانه اشتغال

 ه - دستور العمل و ضوابط مراكز برگزار كننده

و - نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم

الف: مشمولين قانون

1_ مشمولين قانون مطابق با ماده يك قانون و تبصره 3 و 4 آن ، در پنجسال اول (75- 1370 ) عبارتند از پزشك ، دندانپزشك ، دكتر داروساز ، دكتراي حرفه اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي .

در پنجسال دوم ( 80 – 1375 ) كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي ( نظير پرستار ، ماما ، فيزيوتراپ و … ) نيز موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند.

2- زمان مشموليت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شورايعالي آموزش مداوم از تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد.تبصره – در خصوص پزشكان فارغ التحصيل خارج از كشور ، تاريخ ارزشيابي دانشنامه نامبردگان در داخل كشور مبناي تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي گردد.

3 – مشمولين قانون آموزش مداوم ( افرادي كه در ماده يك قانون وتبصره 3 و4 آن نامبرده شده اند ) در صورت گذراندن دوره اي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي معتبر بشوند ، در آن دوره تحصيلي از كسب امتياز آموزش مداوم معاف مي باشند.

4-پزشكاني كه در دوره دستياري شركت كرده و موفق به كسب مدرك تحصيلي نشده اندو در مدت دوره دستياري آموزش لازم را كسب نموده اند و بدليل عدم دريافت مدرك تحصيلي نمي توانند از بند شماره 3 استفاده نمايند ، مدت دوران دستياري آنها بازاء هر سال 25 امتياز معادل مدون محسوب و گواهي مربوطه توسط معاونت آموزشي محل تحصيل صادر مي گردد.

5- ضوابط اجراي برنامه هاي آموزش مداوم كارشناسان پرستاري و مامائي و ساير مشمولين حرف وابسته به رشته پزشكي توسط اداره كل آموزش مداوم در دست تهيه و تدوين مي باشد و زمان تصويب نهائي ضوابط در شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ، زمان شروع مشموليت قانون براي اين گروه مي باشد.

6- براساس مصوبه يازدهمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم اول تيرماه سال 1375 زمان شروع پنجسال دوم انتخاب گرديده است و از اين تاريخ كليه مشمولين قانون آموزش مداوم موظف به كسب امتيازهاي خود مي باشند و در تاريخ اول تيرماه سال 1380 مي بايست مجموعه آنها را طبق ضوابط ارائه نمايند تا براي تمديد پروانه ها يا ارتقاء ملاك قرار گيرد.

ب : ميزان امتياز

1- هريك از افراد مشمول قانون بايد بطور متوسط 25 امتياز در هر سال كسب نمايند.

2- مشمولين غير هيات علمي مي بايست 40% از امتيازات آموزش مداوم را از شركت در برنامه هاي مدون غير همنام كسب نمايند ( در طول پنجسال 50 امتياز برابر با دو برنامه مدون 25 امتياز غير همنام ) .

ج : مقررات شركت در برنامه هاي آموزش مداوم

1- گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم براساس ميزان امتياز مجوز مربوطه و به شرط حضور تمام وقت در برنامه بصورت امتياز كامل به شركت كنندگان اعطا مي شود.

2- در برنامه هاي مدون در صورت غيبت بيش از 3 ساعت به هيچ وجه گواهي صادر نمي شود .

3- در ساير برنامه ها ( كنگره ، سمينار ، كنفرانس ، كارگاه و … ) شركت كنندگان امتياز متناسب با ساعات حضور دريافت مي نمايند ( در صورت تاخير ، تعجيل و يا غيبت ، كمتر از امتياز كامل )

4- سخنرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافت مي دارند ، مگر اينكه بعنوان شركت كننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.

5- كليه برنامه هاي آموزش مداوم كه داراي مجوز تخصيص امتياز از اداره كل آموزش مداوم مي باشند به عنوان دوره هاي آموزشي حين خدمت تلقي و مشولين براي شركت در اين برنامه ها نيازي به استفاده از مرخصي استحقاقي نخواهند داشت . ( بخشنامه مشترك معاون پشتيباني و معاون آموزشي وزارت متبوع )

6- در دانشگاهها به فعاليتهاي آموزشي امتياز آموزش مداوم تعلق نمي گيرد ، دانشگاهها مي توانند در صورت برنامه ريزي خاص ( منظور برنامه هائي كه فارغ التحصيلان در آن شركت مي كنند نه دانشجويان يا دستياران ) موارد را جهت بررسي امكان تخصيص امتياز به اداره كل آموزش مداوم وزارت متبوع ارسال نمايند

7- حق ثبت نام برنامه هاي آموزش مداوم در چهاردهمين جلسه شوراي عالي آموزش مداوم مورخ 1/9/79 به شرح زير تصويب گرديد:

الف – كنفرانسهاي ماهيانه ( هرجلسه ) حداكثر 15000 ريال ( در صورت عدم پرداخت حق عضويت )

ب – كنفرانسهاي يكروزه حداكثر 20000 ريال

ج – كارگاهها ( روزانه ) حداكثر 20000 ريال

(در صورتيكه بودجه جداگانه اختصاص داده نشده باشد )

د – دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي ( روزانه ) حداكثر 20000 ريال

هـ – كنگره ها و سمينارها ( روزانه ) حداكثر 25000 ريال

ز – برنامه هاي مدون حداكثر 80000 ريال

تبصره– چنانچه درنظر است هزينه هاي ديگري دريافت گردد ، در اطلاعيه هاي مربوط به تفكيك قيد گردد به نحوي كه شركت كنندگان فقط در صورت تمايل به استفاده از تسهيلات مزبور به پرداخت وجه اضافه اقدام نمايند.

د : صدور يا تمديد پروانه اشتغال

1- مشمولين قانون در زمان صدور اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته اعم از پروانه مطب دائم ، موقت و يا پروانه تاسيس و مسئول فني موسسه از زمان فارغ التحصيلي تا آن تاريخ موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم مطابق ضوابط مي باشند و پس از آن ، نيز پروانه اشتغال اشخاص ياد شده مطابق ضوابط مي بايستي تمديد گردد.

2- كليه مشمولين قانون در زمان صدور اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته مانند پروانه تاسيس مطب ، پلي كلينيك ، بيمارستان ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و دفتر كار … موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور تا آن تاريخ ( گواهي مقدماتي ) ، بازاء هر سال 25 امتياز پس از فراغت از تحصيل مي باشند . بديهي است جهت تمديد پروانه هاي فوق الذكر در پايان دوره هاي پنجساله آموزش مداوم مي بايست اصل گواهيهاي ارائه شده اين افراد به آنان بازگردانده شود تا جهت صدور گواهي نهائي اقدام نمايند و تمديد پروانه ايشان بلامانع گردد.

3- كليه دارندگان پروانه هاي مطب ، موسسات پزشكي و داروخانه ها و مسئولين فني آنها كه فارغ التحصيل سال 70 و ماقبل آن بوده اند مي بايستي مجموع امتيازاتشان مبني بر كسب 25 امتياز سالانه را در ارديبهشت ماه 1375 جهت تمديد پروانه ارائه مي نمودند كه اين مهلت دو دوره نيز تمديد گرديد.( اين گروه از مشمولين قانون در تاريخ 1/4/80 نيزمي بايست مجموع امتيازاتشان را طبق ضوابط ارائه نمايند.)

4- باتوجه به تعيين آخرين مهلت جهت كسب امتياز از برنامه هاي آموزش مداوم دردوره پنجسال اول قانون مطابق با بخشنامه مشترك به شماره 7180 / 6/ آ مورخ 28/5/1377 معاونين درمان و آموزشي وزارت متبوع كليه قراردادهاي بيمه منعقده با آن تعداد از پزشكان و دندانپزشكان ، موسسات پزشكي ، آزمايشگاهها و داروخانه ها و مسئولين فني هريك از آنها كه امتياز لازم را كسب ننموده اند از تاريخ 30/7/1377 لغو اعلام گرديد.

5- باتوجه به آئين نامه اجرائي قانون مبني بر اجراي قانون در دوره هاي پنجساله ، كليه دارندگان پروانه هاي مطب ، موسسات پزشكي و داروخانه ها و مسئولين فني آنها كه مشمول قانون بوده و فارغ التحصيل بعد از سال 1370 ( 1/4/75 – 1371 ) مي باشند ، مي بايستي مجموع امتيازاتشان مبني بر كسب 25 امتياز سالانه را در سال 1380 جهت تمديد پروانه ارائه نمايند و فارغ التحصيلان بعد از تاريخ 1/4/1375 مي بايست مجموع امتيازاتشان را در تاريخ 1/4/1385 جهت تمديد پروانه ارائه نمايند.

6- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم در پنجسال دوم مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون آموزش مداوم مصوب 1375 عدم فعاليت حرفه اي فرد مشمول قانون است . ( يعني فردي كه مشغول ارائه خدمات درماني مي باشد نياز به كسب دانش جديد داشته و از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم معاف نمي باشد )

هـ - دستور العمل و ضوابط مراكز برگزار كننده آموزش مداوم

هدف پنجساله دوم آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ارتقاء كيفيت برنامه ها تعيين شده است و شورايعالي آموزش مداوم جهت دسترسي به هدف فوق مراكزي را كه ميتوانند به عنوان مركز آموزش مداوم برنامه هايي جهت برگزاري به اداره كل آموزش مداوم پيشنهاد نمايند تا پس از بررسي و طرح در كميته تخصيص امتياز طبق ضوابط مجوز دريافت نمايند، به صورت ذيل تصويب نمود:

( ساير سازمانهاي علمي و پژوهشي كه قصد برگزاري برنامه آموزش مداوم را دارند ميتوانند از طريق دانشگاهها و با همكاري آنان بطريقه فوق اقدام نمايند).

مراكز مجاز آموزش مداوم

I - حوزه ستادي وزارت بهداشت و درمان

جهت طراحي برنامه هاي جديد و آموزش به دانشگاهها فقط يكبار مي توانند در هر موضوع مبادرت به اجراي برنامه آموزش مداوم نمايند.

II - دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني كشور

الف – هر دانشگاه علوم پزشكي تنها در رشته تخصصي كه بر اساس تصويب شوراي گسترش دانشگاهها مجوز پذيرش و تربيت دستيار ، PHD و كارشناس ( در رشته پيراپزشكي ، پرستاري ، و …) را دارد مي تواند بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نمايد.

تبصره 1- اين دانشگاهها در صورت دارا بودن ضوابط علمي شوراي گسترش دانشگاهها مبني بر توانائي تربيت دستيار رشته هاي ديگر مي تواند پس از تصويب در كميته اي از شوراي گسترش دانشگاهها و اداره كل آموزش مداوم وزارت ، بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نمايد.

ب – دانشگاهها يا دانشكده هايي كه فاقد مجوز شوراي گسترش مبني بر پذيرش دستيار رشته مربوطه مي باشند و آموزش دكتراي عمومي آن رشته را دارا مي باشند تنها مجاز به برگزاري آموزش مداوم دكتراي عمومي مي باشند و جهت برگزاري برنامه ساير رشته ها مي توانند از طريق دانشگاههاي رديف الف بصورت مشترك اقدام نمايند.

تبصره : هماهنگي اجراي مشترك از طريق دبير آموزش مداوم دانشگاه رديف الف خواهد بود.

ج – دانشگاهها و يا دانشكده هاي علوم پزشكي كه داراي دانشكده مورد نظر نيستند تنها از طريق دانشگاههايي كه حائز شرايط بند " الف " اين دستورالعمل هستند مي توانند برنامه برگزار نمايند.

دانشگاههاي فوق در صورت دارا بودن شرايط ذيل مي توانند بعنوان مراكز مجاز برگزاري آموزش مداوم شناخته شده و برنامه ها را طبق ضوابط بالا اجرا نمايند.

- تعيين دبير آموزش مداوم با خصوصيات ذيل :

1- دكتراي عضو هيئت علمي دانشگاه باشد( در موارد استثنايي با هماهنگي اداره كل آموزش مداوم وزارت تعيين شود).

2- كارگاه آموزش مداوم گذرانده باشد.

3- 4 كارگاه آموزشي مورد تاييد مراكز توسعه دانشگاهها را گذرانده باشد( و يا حداقل يك كارگاه را گذرانده باشد و تا يكسال بعد حائز مابقي شرايط باشد).

- جلسات شوراي آموزش مداوم استان را بطور مرتب و منظم تشكيل دهند ( حداقل 3 بار در سال ).

III - انجمن هاي علمي :

الف - انجمن هاي علمي تخصصي مصوب مجاز به برگزاري برنامه هاي تخصصي مربوطه طبق ضوابط اداره كل آموزش مداوم در تهران مي باشند.

ب – انجمن هاي علمي تخصصي در سطح شهرستانها با همكاري و تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي آن منطقه مجاز به برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم در آن تخصص مي باشند.

تبصره 1: دبير برنامه هاي پيشنهادي انجمن ها بايد عضو هيات علمي بوده ( باستثناء انجمن پزشكان عمومي ) و حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ( ارزشيابي و برنامه ريزي ) گذرانده باشد.

و - نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم :

نظر به تعيين هدف پنجساله دوم آموزش مداوم " ارتقاء كيفيت برنامه " از سوي شوراي عالي آموزش مداوم ، ضوابط نظارت بر برنامه ها بصورت ذيل تدوين گرديد تا در كليه برنامه ها ارزشيابي بعمل آيد و نظارت كامل در اجراي همه برنامه ها وجود داشته باشد و بر اساس ارزشيابي بعمل آمده و نظارت انجام شده ، مراكز آموزش مداوم طبقه بندي گرديده و اعتبار بخشي مراكز انجام شود.

نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم كشور در سه سطح پيش بيني ميگردد:

1- وزارت بهداشت و درمان 2- دانشگاهها 3- دبير برنامه

1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( اداره كل آموزش مداوم ) نظارت بر اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل بعمل مي آورد.

2- الف – واحد نظارت و ارزشيابي اداره كل آموزش مداوم بصورت حضوري ( با يا بدون اطلاع قبلي ) بر انجام برنامه ها بصورت اتفاقي نظارت ميكند.

ب – اين واحد با استفاده از گزارش ارزشيابي و نظارت شوراي هر دانشگاه و يا دبير آموزش مداوم دانشگاه به بررسي و تحليل برنامه ها و طبقه بندي آنها جهت اعتبار بخشي مي پردازد.

1- دانشگاههاي علوم پزشكي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل انجام ميدهند:

2- الف – شوراي آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها مي باشد و گزارش دوره اي ازدبيرآموزش مداوم خواهد داشت .

ب – دبير آموزش مداوم بر برنامه ريزي ، زمان ، مكان ، انتخاب دبير و اجراي برنامه ( محتوي ، شيوه ) و صدور گواهي نظارت داشته و گزارش آن را به شوراي آموزش مداوم دانشگاه ارائه ميدهد و همچنين طبق ضوابط بطور مرتب براي اداره كل آموزش مداوم ارسال مي نمايد.

3- دبير برنامه : مسئول نظارت بر محتوي و شيوه اجراي برنامه ، حضور و غياب و رعايت دستور العمل ها مي باشد

تبصره:1- انجام حضور غياب در هر برنامه لازم است و اعطاي امتياز متناسب با ساعات حضور شركت كننده در برنامه مي باشد.2- اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت بر اساس ارزشيابي انجام شده از برنامه قبلي هر انجمن يا دانشگاه امتياز برنامه بعدي را تعيين مي كند . ارزشيابي از برنامه ها موارد ذيل را شامل ميشود:

- انجام حضور و غياب و اعطاي امتياز مناسب با ساعت حضور شركت در برنامه ها ( در خصوص برنامه هاي مدون به غيبت بيش از 3 ساعت گواهينامه تعلق نمي گيرد).

- رعايت حداكثر تعداد شركت كننده جهت برنامه هايي كه براي آن حداكثر تعداد شركت كننده معين شده است .

- برگزاري برنامه مطابق با ساعات تعيين شده در برنامه درخواستي.

- رعايت ميزان حق ثبت نام دريافتي از شركت كنندگان مطابق با مبلغ پيشنهادي و مصوب شورايعالي آموزش مداوم

- حتي الامكان از تغيير تاريخ خودداري و در صورت اجبار به سه تا 6 ماه بعد منتقل گردد.

- توزيع فرمهاي نظر سنجي از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه اداره كل آموزش مداوم مشخص مي كند.

- ارسال بموقع نتايج نظر سنجي از سخنرانان و شركت كنندگان در برنامه به اداره كل آموزش مداوم وزارت .

- تهيه خلاصه متن سخنرانيها و توزيع آن ( حتي الامكان ).

- ارائه گواهي نامه هاي شركت در دوره مطابق با امتياز تعيين شده در مجوز و فرم استاندارد اداره كل آموزش مداوم در پايان هر برنامه متناسب با ساعات حضور شركت كننده.

- همكاري با كميته پژوهش اداره كل در موارديكه پيشنهاد ارزشيابي هاي ويژه به مجري برنامه ميشود.

- در نظر گرفتن فرصت كافي براي بحث و تبادل نظر در انتهاي برنامه مطابق برنامه پيشنهادي.

- درصورت عدم اجراي مطلق ضوابط و روشهاي نظارت و ارزشيابي ، دبير آن برنامه حداقل براي يك دوره ( طبق نظر مديركل آموزش مداوم ) و آن سازمان برا ي يكسال مجوز دريافت نخواهد كرد.

مصاديق عدم اجراي مطلق ضوابط و روشها عبارتند از:

- تغيير ساعات برنامه و تاريخ برنامه و يا حق ثبت نام بدون اخذ مجوز از اداره كل آموزش مداوم در حاليكه مغاير با برنامه پيشنهادي ارسالي به اداره كل آموزش مداوم باشد.

- صدور گواهي هاي غير واقعي.

- عدم اجراي ضوابطي كه از طرف اداره كل آموزش مداوم براي آن برنامه تعيين شده است .

- در صورتيكه ارزشيابي برنامه از طرف اداره كل نشانگر كيفيت پائين آن برنامه باشد.

3- دبير هر برنامه كه روشهاي نظارت و ارزشيابي را با موفقيت انجام دهد شامل تسهيلات زير خواهد شد.

الف – فعاليت وي بعنوان استاد نمونه ارزيابي ميگردد ( ضوابط آن به تصويب معاونت پژوهشي وزارت متبوع ميرسد).

ب – متناسب با كيفيت برنامه اجرا شده تا سقف 20% خق ثبت نام كه خارج از شمول مي باشد در اختيار دبير آموزش مداوم دانشگاه قرار ميگيرد تا به تناسب فعاليت بين دست اندركاران و همكاران كميته اجرائي آن برنامه با نظر دبير برنامه هزينه شود.

تبصره : مصاديق كيفيت برنامه همان مواردي است كه در قسمت 2 اين دستورالعمل آمده است .