صفحه اصلی
معرفی سازمان
قوانین ودستور العملها
همایش و باز آموزی
ارتباط با ما

قوانين و مقررات سازمان نظام پزشكي شهرستان خرم آباد

قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي

قوانين انتظامي (آئين رسيدگي - آئين انتظامي )

دستورالعمل تبليغات
آئين نامه تابلو مطب و سر نسخه
قوانين مطب
ضوابط عمومي
تجهيزات واحد تزريقات
اعمال غير مجاز در درمانگاهها
اعمال مجاز در درمانگاهها
دستورالعمل مربوط به پسماندهاي پزشكي
صدور جواز دفن
تعزيرات امور بهداشتي
قانون مجازات اسلامي
مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي