نشست مشترک برخورد با تخلفات عرصه سلامت روز دوشنبه مورخ 24/08/1400